අපේ CCTV පංතිය 3

අපේ #CCTV පංතිය EPISODE 3 - IP CCTV TECHNOLOGY REVIEW & DEMONSTRATION #IP #CCTV TECHNOLOGY INTRODUCTION NVR - NETWORK VIDEO RECORDER #IP_CCTV_CAMERA IP SETTING IP ASSIGNING HOW TO CONFIGURE & INSTALL DIGITAL IP CCTV SYSTEM මුල සිට සරලව සම්පුර්ණ සිංහල #CCTV පන්තිය, කැමරා සවිකරන ස්ථාන සොයාගැනීම හොදම #CCTV SYSTEM එක ගැනීම, එහි සියලු කොටස් හදුන්වාදීමේ සිට සවි කිරීම දක්වා සියලු විස්තර අපෙන් 100% FREE CCTV FULL COURSE සම්පුර්න COURSE සියල්ල සිංහලෙන්ම නොමිලේ අපේ CCTV පංතිය .


https://www.youtube.com/c/technologyconnects?sub_confirmation=1

- Like & Share Section of This Video -- Comment Section of This Video -- Technology Connects Official Facebook Page -- Technology Connects Official Facebook Group -